HARKOS - Ontwikkeling continu aeroob korrelslibsysteem voor toepassing op de AWZI Harnaschpolder

27-10-2023
0 reacties

Momenteel ligt er voor bestaande conventioneel actiefslibsystemen een uitdaging op het gebied van grondstofwinning, energie- en ruimtebesparing. De toepassing van aeroob korrelslib, zoals Nereda®, biedt hier mogelijk kansen.

Projectleider

Mathilde de Jong

Projectteam

Mariska Ronteltap

Externe partners

Evides Industriewater, Delfluent, Royal Haskoning DHV, TUDelft

Organisatie(s)

Delfland
Hollandse Delta
Rijnland
STOWA

Bedrijfsfunctie

Waterketenbeheer

Thema

Schoon water

Technologie

Zuiveringstechnologie

Projectfase

Pilot

Status

Lopend

Probleem

Afvalwaterzuivering is een kostbare, energie- en ruimtevragende activiteit. Vanuit de drijfveren kostenreductie en duurzaamheid is er een continu behoefte aan optimalisaties en innovaties. Een korrelslibtechnologie die toegepast kan worden op bestaande zuiveringen met een continu proces draagt bij aan duurzaamheid en aan besparing op vervangingsinvesteringen doordat gewenste capaciteitsuitbreidingen middels renovatie van bestaande zuiveringen kunnen worden gerealiseerd. Een dergelijke korrelslibtechnologie moet nog ontwikkeld worden. 

 

Doel

Onderzoeken en ontwikkelen van een korrelslibtechnologie die toepasbaar is op zuiveringen met een continu proces zoals de zuivering Harnaschpolder. Daarnaast een herontwerp maken voor de zuivering Harnaschpolder, die voldoet aan de eisen van deze techniek. 

 

Potentiële impact

Met beperkte investeringen de capaciteit van de zuivering Harnaschpolder vergroten, minder energie verbruiken, verduurzaming en optioneel het terugwinnen van grondstoffen. Toepassing van deze technologie creëert op de zuivering mogelijk ook ruimte om nieuwe technieken toe te passen, bijvoorbeeld om medicijnresten te verwijderen. HARKOS is hiermee in potentie een gamechanger voor bestaande zuiveringen. 

 

Stand van zaken 

2016 – 2020: Projectfase 1 (pilotonderzoek in de vorm van een proefinstallatie) – afgerond 

2021 – 2022: Start projectfase 2 - Na aanpassing van de proefinstallatie is in april 2021 weer begonnen met volcontinu bedrijf. De nieuwe aanpak had direct een positief effect op zowel de slibbezinkbaarheid als het aandeel korrelslib dat in stand gehouden kan worden. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan de vertaling van de randvoorwaarden voor aeroob korrelslib van pilotschaal naar volle schaal. In 2022 is de eerste succesvolle proef afgerond!  

2023: Voorbereidingen gestart voor een pilot op demo-schaal in samenwerking met o.a. STOWA en andere waterschappen. 

Afbeeldingen

Toegevoegde bestanden

Innovatie

X (voorheen Twitter)

Op de kaart

Een momentje...

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen