Waterbank Westland – Pilot Hooghe Beer

Lotte van Atten 27-10-2023
0 reacties

In Delfland is er sprake van risico's op wateroverlast, grondwateronttrekking door glastuinbouw, verzilting en bodemdaling. Ondergrondse hemelwateropslag in de tuinbouw vergroot opslagcapaciteit en vermindert druk op het watersysteem. Het maakt de tuinbouw minder afhankelijk van oppervlaktewater.

Projectleider

Peter Hollanders (voor rol Delfland)

Projectteam

-

Externe partners

Coastar, Deltafonds, Gemeente Westland, Provincie Zuid-Holland, Nature Water, TKI Watertechnologie, Stichting KIJK

Organisatie(s)

Delfland

Bedrijfsfunctie

Watersysteembeheer

Thema

Bodemdaling
Klimaatadaptatie
Voldoende water

Projectfase

Pilot

Status

Lopend

Probleem

De regio Westland wordt gekenmerkt door een bloeiende en innovatieve glastuinbouwsector. Deze sector heeft een grote watervraag voor het groeien van hun producten en kampt met dilemma’s op het gebied van droogte, veel grondwateronttrekkingen, verzilting van grondwater, wateroverlast en bodemdaling. Een bijkomende uitdaging voor het Westland is dat door de vele verharding en de beperkte bergingsruimte in het oppervlaktewatersysteem het gebied kwetsbaar is voor wateroverlast bij (piek)buien. 

Doel

Het realiseren van een duurzame gietwatervoorziening door collectieve infiltratie van overtollig regenwater van glastuinbouwbedrijven in de bodem en daarmee het tegengaan van verzilting en wateroverlast in het Westland.

Potentiële impact

Gezamenlijke ondergrondse opslag van overtollig hemelwater door glastuinbouwbedrijven resulteert potentieel in een betere balans tussen vraag en aanbod van water op regionale schaal en afname van de belasting van het watersysteem van Delfland in tijden van (piek)neerslag. Dit draagt bij aan maatschappelijke baten zoals een vermindering van wateroverlast, het tegengaan van verzilting van het grondwater, vermindering of afremming van bodemdaling en daarmee verbeterde leefomgeving. 

Stand van zaken

2019-2022: Delfland heeft actief deelgenomen aan het landelijk opererend kennisprogramma COASTAR: Coastal Aquifer STorage and Recovery

2022: Besluit opzet Pilot met inzet waterberging Hooghe Beer

2023: Pilot Hooghe Beer Fase 1 – Voorbereiding, ontwerp, vergunningen en afspraken over beheer

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Op de kaart

Een momentje...

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen