PHA2USE; de productie van een natuurlijk plasticvervanger uit organische reststromen

01-02-2024
0 reacties

In dit innovatieve project verwaarden we de organische stof uit afvalwater door hiervan een natuurlijke plasticvervanger te produceren. Dit doen we samen met verschillende waterschappen, HVC en Paques Biomaterials, ondersteund door kennisinstituten en onderwijsinstellingen.

Projectleider

HVC PBM

Projectteam

Olaf Duin - Waterschap Hollandse Delta Dennis Froeling - HVC Leonie Hartog - Waterschap Brabantse Delta Leon Korving - Aiforo Aad Oomen - Waterschap De Dommel Els van Soelen - Waterschap Scheldestromen João Sousa - Paques Biomaterials Hans de Vries - Wetterskip Fryslân

Externe partners

HVC STOWA Paques Biomaterials

Organisatie(s)

Brabantse Delta
De Dommel
Hollandse Delta
Scheldestromen
Wetterskip Fryslân

Bedrijfsfunctie

Waterketenbeheer

Thema

Circulaire economie

Technologie

Zuiveringstechnologie

Projectfase

Implementatie/uitrol

Status

Lopend

Het gebruik van fossiele plastics heeft verschillende nadelen, waaronder de vorming van microplastics. Deze microplastics hebben een groot nadelig effect op de water- en bodemkwaliteit. De natuurlijke plasticvervanger die in dit project wordt geproduceerd is volledig biologisch afbreekbaar in composteerbak, bodem en in de zee. Dit in tegenstelling tot het huidige bioplastic dat heel slecht afbreekbaar is in een natuurlijk milieu. Daarnaast wordt dat bioplastic gemaakt van grondstoffen zoals suikerriet en palmolie, die concurreren met voedselproductie. Onze natuurlijke plasticvervanger wordt gemaakt uit natuurlijke reststromen, zoals bijvoorbeeld de organische stof die in het afvalwater zit.

Hoe innovatief, creatief en vernieuwend is de innovatie?

De productie van een natuurlijke plasticvervanger op de schaal waarop het in dit project gebeurt is uniek in de wereld. De opschaling vanuit het lab, via pilotschaal naar demonstratieschaal vereist lef en doorzettingsvermogen van alle betrokken partijen. Dit gebeurt vanuit een duidelijke visie; de ambitie om volledig circulair te worden in 2050.
In het PHA2USE-project werken vijf waterschappen samen met andere overheden, kennisinstituten en marktpartijen. Deze vorm van samenwerken is uniek en biedt een vruchtbare voedingsbodem voor innovatie. Zoals elk innovatieproject moet ook het PHA2USE-project de valley of death door, waarbij een project te groot wordt voor subsidies, maar nog te klein voor grote investeerders. Om deze valley of death door te komen hebben de waterschappen en betrokken partijen lef en durf getoond door te investeren in dit project, wetende dat niet elke innovatie tot een succes zal leiden.
Dat het PHA2USE-project vernieuwend en innovatief is komt ook nog eens tot uitdrukking door de finaleplaats bij de verkiezing van Beste Overheidsinnovatie 2023!

Draagt deze innovatie bij aan meer kostenefficiëntie: hoe is de verhouding in kosten in geld en tijd en de (verwachte) impact van de innovatie?

Vanuit financieel oogpunt ligt er een haalbare businesscase voor een aantal waterschapslocaties binnen het PHA2USE-consortium. Er zijn een aantal kostenbepalende stappen binnen het productieproces die nog geoptimaliseerd kunnen worden. Ook de stimulering van biogasproductie heeft effect op de businesscase. Positieve ontwikkelingen op deze gebieden zullen de businesscase alleen maar positiever maken.
Naast de financiële baten levert de productie van deze natuurlijke plasticvervanger ook maatschappelijke baten op. Er hoeft minder fossiel plastic te worden geproduceerd en toegepast, wat tot minder microplastics zal leiden. Dit heeft een positief effect het milieu en de gezondheid van mens en dier. Daarnaast hoeven er voor deze natuurlijke plasticvervanger geen gewassen zoals suikerriet en palmolie te worden verbouwd, die concurreren met voedselproductie en leiden tot kap van tropisch regenwoud.

Op welke manier draagt de innovatie bij aan de doelstellingen van de waterschappen om circulair, energieneutraal (en CO2-neutraal) te worden?

De productie van een natuurlijke plasticvervanger uit de organische stof die in afvalwater zit draagt bij aan de ambitie van de waterschappen om in 2050 100% circulair te zijn. De natuurlijke plasticvervanger is een hernieuwbare grondstof, die onderdeel is van een natuurlijke kringloop. Dit in tegenstelling tot fossiele plastics die uit aardolie worden gemaakt. Deze fossiele plastics vallen uiteen in microplastics met alle negatieve gevolgen van dien. De natuurlijke plasticvervanger kan in de natuur eenvoudig worden afgebroken tot de bouwstenen waarvan het ooit gemaakt was en zo weer als grondstof dienen van de kringloop.
Naast de vele voordelen van het vervangen van fossiele plastics door deze natuurlijke plasticvervanger wordt de organische stof die in het afvalwater zit ook hoogwaardiger gebruikt dan nu het geval is. Op dit moment wordt er voornamelijk biogas van deze organische stof gemaakt, wat een laagwaardig product is en niet circulair. Hierdoor draagt de natuurlijke plasticvervanger uit het PHA2USE-project bij aan een circulair waterschap en een gezonde en circulaire leefomgeving.

Is de inzending een voorbeeld van excellente samenwerking en participatie?

Het PHA2USE-project is een schoolvoorbeeld van een excellente samenwerking, waarbij alle partijen vanuit hun eigen expertise bijdragen aan het project. Met als basis de Energie- en Grondstoffenfabriek (EFGF), zijn er samenwerkingen aangegaan met andere overheden, kennisinstituten en marktpartijen. In verschillende werkgroepen draaien alle partijen mee en leveren vanuit hun eigen kennis en expertise invulling aan de onderwerpen die daar behandeld worden. De kruisbestuiving van waterschap, kennisinstituut en marktpartij zorgt voor een unieke mix van kennis en ervaring, die essentieel is voor het slagen van zo’n groot project.
Zie ook bijgevoegde afbeelding, waarin alle partners beschreven staan.

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen